Per poder ser vigilant de seguretat i treballar en el sector de la seguretat privada, s’han de complir una sèrie de requisits que s’ajustin al perfil i al compliment de les lleis actuals en matèria de seguretat.

Requisits per ser vigilant de seguretat

Per gaudir de les garanties laborals i treballar com professional en l’àrea, és imprescindible realitzar la formació per obtenir el Certificat Professional de Vigilància i Seguretat Privada. Això possibilita l’obtenció de la Targeta d’Identificació Professional (TIP), un requisit indispensable per exercir funcions com Vigilant de Seguretat Privada.

La normativa estableix el compliment d’un conjunt de condicions obligatòries per obtenir el Certificat Professional de Vigilància i Seguretat Privada, encara que no per a realitzar el respectiu curs:

 • Posseir nacionalitat d’algun Estat de la Unió Europea
 • Ser major d’edat
 • Posseir Grau de l’Educació Secundària Obligatòria, tècnic o altre grau professional
 • Tenir les capacitats físiques i psíquiques adequades
 • Estar lliure d’antecedents penals per delictes dolosos
 • No haver estat separat de Cossos de Seguretat ni de les Forces Armades
 • No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l’àmbit de la intimitat personal i familiar, del  dret a l’honor o altres drets fonamentals.
 • No tenir una sanció durant els darrers dos anys (el que seria una infracció greu) o quatre anys (el que seria una infracció molt greu) en l’àrea de la seguretat privada.

En què consisteix la formació del Vigilant de Seguretat?

La formació consisteix en continguts teòrics i pràctics separats en cinc àrees realitzats en 186 hores on inclou:

 • Àrea de capacitats físiques
 • Àrea instrumental
 • Àrea tècnic professional
 • Àrea jurídica
 • Àrea soci professional.

En aquestes àrees podem trobar des de primers auxilis, defensa personal, entrenament físic, jurídica i pràctiques de tir, per a una completa formació professional.

Quin examen ha de realitzar el Vigilant de Seguretat per obtenir el seu TIP?

En l’examen que deu realitzar l’aspirant per obtenir la seva targeta d’identificació o TIP, (la qual li permetrà treballar en una empresa de seguretat i realitzar les seves funcions) es separa en 2 proves:

Proves d’aptitud física: per realitzar aquestes proves, l’aspirant haurà de comptar amb un certificat mèdic on s’acredita per un professional sanitari que compleix amb les condicions físiques i psíquiques necessàries per a realitzar-les. En les proves es mesuraran les seves capacitats de tren superior i inferior, així com la seva resistència i força.

Prova de coneixements: realitzarà un examen que compta de 100 preguntes tipus test durant un màxim de 50 minuts, on haurà de respondre almenys un 50% correctament per poder aprovar. En el cas de respondre de forma errònia, es restaran punts.

Para poder ser vigilante de seguridad y trabajar en el sector de la seguridad privada, se deben de cumplir una serie de requisitos que se ajusten al perfil y al cumplimiento de las leyes actuales en materia de seguridad.

Requisitos para ser vigilante de seguridad

Para disfrutar de las garantías laborales y desempeñarse como profesional en el área, es imprescindible realizar la formación para obtener el Certificado Profesional de Vigilancia y Seguridad Privada. Esto posibilita la obtención de la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP), un requisito indispensable para ejercer funciones como Vigilante de Seguridad Privada.

La normativa establece el cumplimiento de un conjunto de condiciones obligatorias para obtener el Certificado Profesional de Vigilancia y Seguridad Privada, aunque no para realizar el respectivo curso:

 • Poseer nacionalidad de algún Estado de la Unión Europea
 • Ser mayor de edad
 • Poseer Grado de la Educación Secundaria Obligatoria, Técnico u otro grado profesional
 • Tener las capacidades físicas y psíquicas adecuadas
 • Estar libre de antecedentes penales por delitos dolosos
 • No haber sido separado de Cuerpos de Seguridad ni de las Fuerzas Armadas
 • No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de la intimidad personal y familiar, del derecho al honor u otros derechos fundamentales.
 • No tener una sanción durante los últimos dos años (lo que sería una infracción grave) o cuatro años (lo que sería una infracción muy grave) en el área de la seguridad privada.

 

¿En que consiste la formación del Vigilante de Seguridad?

La formación consiste en contenidos teóricos y prácticos separados en cinco áreas, realizados en 186 horas donde incluye:

 • Área de capacidades físicas
 • Área instrumental
 • Área técnico-profesional
 • Área jurídica
 • Área socio-profesional.

En estas áreas podemos encontrar desde primeros auxilios, defensa personal, entrenamiento físico, jurídica y prácticas de disparo, para una completa formación profesional.

¿Qué examen debe realizar el Vigilante de Seguridad para obtener su TIP?

En el examen que debe de realizar el aspirante para obtener su tarjeta de identificación personal o TIP, (la que le permitirá trabajar en una empresa de seguridad y realizar sus funciones) se separa en 2 pruebas:

Pruebas de aptitud física: para realizar dichas pruebas, el aspirante deberá contar con un certificado médico donde se acredita por un profesional sanitario que cumple con las condiciones físicas y psíquicas necesarias para realizarlas. En las pruebas se medirán sus capacidades de tren superior e inferior, así como su resistencia y fuerza.

Prueba de conocimientos: realizará un examen que cuenta de 100 preguntas tipo test durante un máximo de 50 minutos, donde deberá responder al menos un 50% correctamente para poder aprobar. En el caso de responder de forma errónea, se restarán puntos.

Davant de la pandèmia causada pel nou coronavirus, cal conèixer quina és la importància d’una bona desinfecció i neteja per evitar la Covid-19 que ha cobrat milions de vides al món.

Neteja i desinfecció per evitar la Covid-19

Diverses mesures han estat orientades per les autoritats sanitàries i per l’Organització Mundial de la Salut davant la presència de la Covid-19, causada pel nou coronavirus. Entre aquestes hi ha el distanciament social, l’ús de mascaretes i el rentat freqüent de mans, així com la idònia neteja i desinfecció dels espais.

Malgrat que la principal forma de transmissió de virus es produeix de persona a persona, el contagi també pot donar-se per contacte amb superfícies contaminades pel virus. D’aquí la importància de mantenir la higiene correctament. A continuació, enumerem una sèrie de mesures a aplicar:

 • Ventilar correctament.
 • Netejar diàriament amb aigua i sabó les superfícies de contacte freqüent. Emfatitzar en els llocs més utilitzats.
 • Desinfectar les superfícies amb material adequat.

Segons estudis científics, queda evidenciat que el rentat freqüent de mans i la desinfecció de superfícies i objectes són imprescindibles per frenar la propagació de la malaltia. I és que, diàriament estem en contacte amb objectes i superfícies que emmagatzemen bacteris i virus per exposició.

A més, es recomana netejar diàriament els objectes d’ús personal. Poden ser desinfectats amb un drap net amb solució hidroalcohòlica o alcohol comú diluït en aigua (70 ml d’alcohol i 30 ml d’aigua).

A Wolf Control sabem que és important comptar amb una desinfecció adequada en tots els llocs on hi ha afluència de persones per tal d’evitar contagis de COVID-19, per això oferim els nostres serveis de desinfecció per poder gaudir d’un entorn molt més higiènic i segur.

Frente a la pandemia causada por el nuevo coronavirus, resulta necesario conocer cuál es la importancia de una buena desinfección y limpieza para evitar la Covid-19 que ha cobrado millones de vidas en el mundo.

Limpieza y desinfección para evitar la Covid-19

Diversas medidas han sido orientadas por las autoridades sanitarias y por la Organización Mundial de la Salud ante la presencia de la Covid-19, causada por el nuevo coronavirus. Entre estas están el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos, así como la idónea limpieza y desinfección de los espacios.

Pese a que la principal forma de trasmisión del virus se produce de persona a persona, el contagio también puede darse por contacto con superficies contaminadas por el virus. De ahí la importancia de mantener la higiene correctamente.  A continuación, enumeramos una serie de medidas a aplicar:

 • Ventilar correctamente.
 • Limpiar diariamente con agua y jabón las superficies de contacto frecuente. Enfatizar en los lugares más utilizados.
 • Desinfectar las superficies con material adecuado.

Según estudios científicos, queda evidenciado que el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies y objetos son imprescindibles para frenar la propagación de la enfermedad. Y es que, a diario estamos en contacto con objetos y superficies que almacenan bacterias y virus por exposición.

Además, se recomienda limpiar a diario los objetos de uso personal. Pueden ser desinfectados con un paño limpio con solución hidroalcohólica o alcohol común diluido en agua (70 ml de alcohol y 30 ml de agua).

En Wolf Control sabemos que es importante contar con una desinfección adecuada en todos los lugares donde existe afluencia de personas con tal de evitar contagios de COVID-19, por eso ofrecemos nuestros servicios de desinfección para poder disfrutar de un entorno mucho más higiénico y seguro.

Cada dia són més demandats els denominats serveis auxiliars. El seu objectiu és proporcionar atenció especialitzada de professionals i experts posats a disposició d’altres empreses, de conjunts residencials o negocis davant d’imprevistos, substitucions o augment de personal entre altres funcions.

A on m’he de dirigir per contractar serveis auxiliars?

Wolf Control és una empresa especialitzada en serveis auxiliars, que constitueix una gran opció per a tu. Es caracteritza per la gestió més rendible de diversos tipus de serveis per a empreses i companyies en el mercat. La seva capacitat en el ram és àmplia i els serveis auxiliars que ofereix, per la teva seguretat i la de la teva empresa, estan orientats en el següent:

 • Conserges
 • Telefonistes
 • Jardiners
 • Hostesses
 • Xofers
 • Recepcionistes

De la mateixa manera, Wolf Control compta amb l’àmplia experiència del professional Auxiliar de Serveis per a executar diferents funcions, serveis per a empreses i solucionar els problemes dels clients.

El personal rebrà la formació adequada per obtenir l’èxit en la seva encomanat i disposarà de mitjans tècnics perquè el servei sigui el més efectiu possible.

L’empresa Wolf Control, està dirigida per persones amb anys d’experiència en el sector serveis. En definitiva, recórrer als serveis auxiliars que ofereix Wolf Control és deixar la teva empresa en mans expertes.

Altres dels serveis que ofereix Wolf Control són els serveis de vigilància i seguretat a través de “SEGURINCAT”, amb l’ampli staff de professionals en el sector. Amb això, estaràs segur de complir la funció que per llei correspon o simplement disposar dels serveis d’un Vigilant de Seguretat degudament habilitat.

Addicionalment, podem incorporar serveis al nostre negoci de control d’accés amb personal especialista en el control d’accés degudament titulats, entre d’altres:

 • Control d’accessos d’esdeveniments esportius i espectacles públics.
 • Control en accés a instal·lacions industrials.
 • Control d’accessos en festes, bars, locals musicals i establiments destinats a l’oci en general.

Cada día son más demandados los denominados servicios auxiliares. Su objetivo es proporcionar atención especializada de profesionales y expertos puestos a disposición de otras empresas, de conjuntos residenciales o negocios ante imprevistos, sustituciones o aumento de personal entre otras funciones.

¿A dónde acudir para contratar servicios auxiliares?

Wolf Control es una empresa especializada en servicios auxiliares, que constituye una gran opción para ti. Se caracteriza por la gestión más rentable de diversos tipos de servicios para empresas y compañías en el mercado.  Su capacidad en el ramo es amplia y los servicios auxiliares que ofrece, para tu seguridad y la de tu empresa, están orientados en lo siguiente:

 • Conserjes
 • Telefonistas
 • Jardineros
 • Azafatas
 • Chóferes
 • Recepcionistas

De igual manera, Wolf Control cuenta con la amplia experiencia del profesional Auxiliar de Servicios para ejecutar distintas funciones, servicios para empresas y solventar los problemas de los clientes.

El personal recibirá la formación adecuada para obtener el éxito en su encomendado y dispondrá de medios técnicos para que el servicio sea lo más efectivo posible.

La empresa Wolf Control, está dirigida por personas con años de experiencia en el sector servicios. En definitiva, recurrir a los servicios auxiliares que ofrece Wolf Control es dejar tu empresa o compañía en manos expertas.

Otros de los servicios que ofrece Wolf Control son los servicios de vigilancia y seguridad a través de “SEGURINCAT”, con el amplio staff de profesionales en el sector. Con esto, estarás seguro de cumplir la función que por ley corresponde o simplemente disponer de los servicios de un Vigilante de Seguridad debidamente habilitado.

Adicionalmente, podemos incorporar servicios a nuestro negocio de control de acceso con personal especialista en el control de accesos debidamente titulados, en otros:

 • Control de accesos de eventos deportivos y espectáculos públicos.
 • Control en acceso en instalaciones industriales.
 • Control de accesos en fiestas, bares, locales musicales y establecimientos destinados al ocio en general.

Són moltes les funcions que ha de complir un vigilant de seguretat, encara que és important saber que estan definides a través del Reial decret 2364/1994, el qual va ser modificat l’any 2014 i apareixen publicades en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El primer a considerar és que per a convertir-se en vigilants de seguretat, els interessats han de comptar amb una titulació on haurà de passar per diverses proves teoricopràctiques associades amb les competències establertes en la Llei, a més han de superar les proves físiques i psicotècniques, aquestes últimes en cas que es treballi amb armes de foc, a més de forma periòdica han de fer cursos d’actualització i formació.

Funcions dels vigilants de seguretat:

 • Encarregar-se de la vigilància d’instal·lacions de diversos tipus i dels béns continguts en elles, brindant protecció a les persones que es troben en elles.
 • Controlar de manera eficient l’accés a les instal·lacions que es troben sota la seva vigilància i protecció, efectuant controls d’identitat.
 • Prevenir i evitar possibles actes vandàlics o delictius en les instal·lacions que estan sota la seva protecció.
 • En cas de detenir a una persona que hagi comès un delicte, han de posar-lo immediatament a la disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Brindar protecció durant l’emmagatzematge, classificació, recompte i transport de diners en efectiu, títols i valors, així com d’objectes valuosos en el cas de serveis de transport de fons.
 • Respondre de manera immediata a les alarmes que es produeixin en les instal·lacions sota la seva protecció, sempre que l’actuació en aquestes alarmes no correspongui a les Forces i Cossos de Seguretat.
 • Auxiliar a les Forces i Cossos de Seguretat en el compliment de les seves funcions, seguint en tot moment les seves instruccions i recomanacions en relació amb la custòdia de béns i persones.

Son muchas las funciones que debe cumplir un vigilante de seguridad, aunque es importante saber que están definidas a través del Real Decreto 2364/1994, el cual fue modificado en el año 2014 y aparecen publicadas en el “Boletín Oficial del Estado (BOE)”.

Lo primero a considerar es que para convertirse en vigilantes de seguridad, los interesados deben contar con una titulación dónde deberá pasar por varias pruebas teórico-prácticas asociadas con las competencias establecidas en la Ley, además deben superar las pruebas físicas y psicotécnicas, estas últimas en caso de que se trabaje con armas de fuego, además de forma periódica deben hacer cursos de actualización y formación.

Funciones del Vigilante de Seguridad:

 • Encargarse de la vigilancia de instalaciones de diversos tipos y de los bienes contenidos en ellas, brindando protección a las personas que se encuentran en ellas.
 • Controlar de manera eficiente el acceso a las instalaciones que se encuentran bajo su vigilancia y protección, efectuando controles de identidad.
 • Prevenir y evitar posibles actos vandálicos o delictivos en las instalaciones que están bajo su protección.
 • En caso de detener a una persona que haya cometido un delito, deben ponerlo de inmediato a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 • Brindar protección durante el almacenamiento, clasificación, recuento y transporte de dinero en efectivo, títulos y valores, así como de objetos valiosos en el caso de servicios de transporte de fondos.
 • Responder de manera inmediata a las alarmas que se produzcan en las instalaciones bajo su protección, siempre y cuando la actuación en estas alarmas no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 • Auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento de sus funciones, siguiendo en todo momento sus instrucciones y recomendaciones en relación con la custodia de bienes y personas.

La persona que està a càrrec del control d’accés d’un esdeveniment, empresa, establiment, sala de festes, discoteca o espectacle, és l’encarregat de vetllar pel correcte funcionament del recinte, així com controlar l’entrada i sortida dels assistents i de les activitats que s’estiguin realitzant en aquest espai.

Funcions del personal de control d’accés

La funció del controlador d’accés l’hauríem de diferenciar en dues tasques diferents, malgrat les seves similituds:

 1. Control d’accés a discoteques, festivals i llocs d’oci.
 • Controlar l’accés als llocs d’oci. El controlador s’encarrega de controlar l’entrada i sortida dels assistents.
 • És l’encarregat sobretot del control d’aforament.
 • És l’encarregat de controlar totes les portes i finestres del local.
 1. Control d’accés a empreses o establiments.
 • En el control d’accés a empreses, polígons, establiments, etc., la tasca més important és controlar l’entrada i sortida de les persones que hagin d’accedir al lloc.
 • El controlador és el responsable de la supervisió del recinte.

Diferències amb el Vigilant de Seguretat

 • El Controlador d’accessos té funcions diferents del personal de seguretat privada. Són més funcions auxiliars, d’informació, de comprovació d’instal·lacions, de control d’entrades i sortides de personal o públic, de visites i sobretot, de control d’aforament.
 • El vigilant pot identificar, el controlador no.
 • El vigilant pot escorcollar, el controlador no.

On es poden realitzar els treballs de controladors d’accés?

 • Empreses
 • Comunitat de propietaris
 • Apartaments
 • Polígons tancats
 • Hotels
 • Locals
 • Botigues
 • Col·legis
 • Esdeveniments esportius
 • Espectacles públics
 • Discoteques
 • Locals d’oci

Una persona que estigui a càrrec del control d’accés d’un esdeveniment, empresa, establiment, sala de festes, discoteca o espectacle, és aquell encarregat de vetllar pel correcte funcionament del recinte com a tal, així com controlar l’entrada i sortida dels assistents i de les activitats que s’estiguin realitzant en aquest espai.

Funcions del personal de control d’accés

La funció del controlador d’accés l’hauríem de diferenciar en dues tasques diferents, malgrat les seves similituds:

 1. Control d’accés a discoteques, festivals i llocs d’oci.
 • El controlador d’accés a llocs d’oci, és l’encarregat de controlar l’entrada i sortida dels assistents.
 • És l’encarregat sobretot de controlar l’aforament.
 • És l’encarregat de controlar totes portes i finestres del local.
 1. Control d’accés a empreses o establiments.
 • En el control d’accés a empreses, polígons, establiments, etc., la tasca més important és la de donar entrada i sortida a les persones que hagin d’accedir al lloc.
 • El controlador és el responsable de la supervisió del recinte.

Diferències amb el Vigilant de Seguretat

 • El Controlador d’accessos té funcions diferents del personal de seguretat privada. Són més funcions auxiliars, d’informació, de comprovació d’instal·lacions, de control d’entrades i sortides de personal o públic, de visites i sobretot de control d’aforament.
 • El vigilant pot identificar, el controlador no.
 • El vigilant pot escorcollar, el controlador no.

On poden realitzar treballs els controladors d’accés?

 • Empreses
 • Comunitats de propietaris
 • Apartaments
 • Polígons tancats
 • Hotels
 • Locals
 • Botigues
 • Col·legis
 • Esdeveniments esportius
 • Espectacles públics
 • Discoteques
 • Locals d’oci