Per poder ser vigilant de seguretat i treballar en el sector de la seguretat privada, s’han de complir una sèrie de requisits que s’ajustin al perfil i al compliment de les lleis actuals en matèria de seguretat.

Requisits per ser vigilant de seguretat

Per gaudir de les garanties laborals i treballar com professional en l’àrea, és imprescindible realitzar la formació per obtenir el Certificat Professional de Vigilància i Seguretat Privada. Això possibilita l’obtenció de la Targeta d’Identificació Professional (TIP), un requisit indispensable per exercir funcions com Vigilant de Seguretat Privada.

La normativa estableix el compliment d’un conjunt de condicions obligatòries per obtenir el Certificat Professional de Vigilància i Seguretat Privada, encara que no per a realitzar el respectiu curs:

 • Posseir nacionalitat d’algun Estat de la Unió Europea
 • Ser major d’edat
 • Posseir Grau de l’educació secundària obligatòria, tècnic o altre grau professional
 • Tenir les capacitats físiques i psíquiques adequades
 • Estar lliure d’antecedents penals per delictes dolosos
 • No haver estat separat de Cossos de Seguretat ni de les Forces Armades
 • No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l’àmbit de la intimitat personal i familiar, del el dret a l’honor o altres drets fonamentals.
 • No tenir una sanció durant els darrers dos anys (el que seria una infracció greu) o quatre anys (el que seria una infracció molt greu) en l’àrea de la seguretat privada.

En què consisteix la formació del Vigilant de Seguretat?

La formació consisteix en continguts teòrics i pràctics separats en cinc àrees realitzats en 186 hores on inclou:

 • Àrea de capacitats físiques
 • Àrea instrumental
 • Àrea tecnicoprofessional
 • Àrea jurídica
 • Àrea socioprofessional.

En aquestes àrees podem trobar des de primers auxilis, defensa personal, entrenament físic, jurídica i pràctiques de tir, per a una completa formació professional.

Quin examen ha de realitzar el Vigilant de Seguretat per obtenir el seu TIP?

En l’examen que deu realitzar l’aspirant per obtenir la seva targeta d’identificació o TIP, (la qual li permetrà treballar en una empresa de seguretat i realitzar les seves funcions) es separa en 2 proves:

Proves d’aptitud física: per realitzar aquestes proves, l’aspirant haurà de comptar amb un certificat mèdic on s’acredita per un professional sanitari que compleix amb les condicions físiques i psíquiques necessàries per a realitzar-les. En les proves es mesuraran les seves capacitats de tren superior i inferior, així com la seva resistència i força.

Prova de coneixements: realitzarà un examen que compta de 100 preguntes tipus test durant un màxim de 50 minuts, on haurà de respondre almenys un 50% correctament per poder aprovar. En el cas de respondre de forma errònia, es restaran punts.

Davant de la pandèmia causada pel nou coronavirus, cal conèixer quina és la importància d’una bona desinfecció i neteja per evitar la Covid-19 que ha cobrat milions de vides al món.

Neteja i desinfecció per evitar la Covid-19

Diverses mesures han estat orientades per les autoritats sanitàries i per l’Organització Mundial de la Salut davant la presència de la Covid-19, causada pel nou coronavirus. Entre aquestes hi ha el distanciament social, l’ús de mascaretes i el rentat freqüent de mans, així com la idònia neteja i desinfecció dels espais.

Malgrat que la principal forma de transmissió de virus es produeix de persona a persona, el contagi també pot donar-se per contacte amb superfícies contaminades pel virus. D’aquí la importància de mantenir la higiene correctament. A continuació, enumerem una sèrie de mesures a aplicar:

 • Ventilar correctament.
 • Netejar diàriament amb aigua i sabó les superfícies de contacte freqüent. Emfatitzar en els llocs més utilitzats.
 • Desinfectar les superfícies amb material adequat.

Segons estudis científics, queda evidenciat que el rentat freqüent de mans i la desinfecció de superfícies i objectes són imprescindibles per frenar la propagació de la malaltia. I és que, diàriament estem en contacte amb objectes i superfícies que emmagatzemen bacteris i virus per exposició.

A més, es recomana netejar diàriament els objectes d’ús personal. Poden ser desinfectats amb un drap net amb solució hidroalcohòlica o alcohol comú diluït en aigua (70 ml d’alcohol i 30 ml d’aigua).

A Wolf Control sabem que és important comptar amb una desinfecció adequada en tots els llocs on hi ha afluència de persones per tal d’evitar contagis de COVID-19, per això oferim els nostres serveis de desinfecció per poder gaudir d’un entorn molt més higiènic i segur.

Cada dia són més demandats els denominats serveis auxiliars. El seu objectiu és proporcionar atenció especialitzada de professionals i experts posats a disposició d’altres empreses, de conjunts residencials o negocis davant d’imprevistos, substitucions o augment de personal entre altres funcions.

A on m’he de dirigir per contractar serveis auxiliars?

Wolf Control és una empresa especialitzada en serveis auxiliars, que constitueix una gran opció per a tu. Es caracteritza per la gestió més rendible de diversos tipus de serveis per a empreses i companyies en el mercat. La seva capacitat en el ram és àmplia i els serveis auxiliars que ofereix, per la teva seguretat i la de la teva empresa, estan orientats en el següent:

 • Conserges
 • Telefonistes
 • Jardiners
 • Hostesses
 • Xofers
 • Recepcionistes

De la mateixa manera, Wolf Control compta amb l’àmplia experiència del professional Auxiliar de Serveis per a executar diferents funcions, serveis per a empreses i solucionar els problemes dels clients.

El personal rebrà la formació adequada per obtenir l’èxit en la seva encomanat i disposarà de mitjans tècnics perquè el servei sigui el més efectiu possible.

L’empresa Wolf Control, està dirigida per persones amb anys d’experiència en el sector serveis. En definitiva, recórrer als serveis auxiliars que ofereix Wolf Control és deixar la teva empresa en mans expertes.

Altres dels serveis que ofereix Wolf Control són els serveis de vigilància i seguretat a través de “SEGURINCAT”, amb l’ampli staff de professionals en el sector. Amb això, estaràs segur de complir la funció que per llei correspon o simplement disposar dels serveis d’un Vigilant de Seguretat degudament habilitat.

Addicionalment, podem incorporar serveis al nostre negoci de control d’accés amb personal especialista en el control d’accès degudament titulats, entre d’ altres:

 • Control d’accessos d’esdeveniments esportius i espectacles públics.
 • Control en accés a instal·lacions industrials.
 • Control d’accessos en festes, bars, locals musicals i establiments destinats a l’oci en general.

Són moltes les funcions que ha de complir un vigilant de seguretat, encara que és important saber que estan definides a través del Reial decret 2364/1994, el qual va ser modificat l’any 2014 i apareixen publicades en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El primer a considerar és que per a convertir-se en vigilants de seguretat, els interessats han de comptar amb una titulació on haurà de passar per diverses proves teoricopràctiques associades amb les competències establertes en la Llei, a més han de superar les proves físiques i psicotècniques, aquestes últimes en cas que es treballi amb armes de foc, a més de forma periòdica han de fer cursos d’actualització i formació.

Funcions dels vigilants de seguretat:

 • Encarregar-se de la vigilància d’instal·lacions de diversos tipus i dels béns continguts en elles, brindant protecció a les persones que es troben en elles.
 • Controlar de manera eficient l’accés a les instal·lacions que es troben sota la seva vigilància i protecció, efectuant controls d’identitat.
 • Prevenir i evitar possibles actes vandàlics o delictius en les instal·lacions que estan sota la seva protecció.
 • En cas de detenir a una persona que hagi comès un delicte, han de posar-lo immediatament a la disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Brindar protecció durant l’emmagatzematge, classificació, recompte i transport de diners en efectiu, títols i valors, així com d’objectes valuosos en el cas de serveis de transport de fons.
 • Respondre de manera immediata a les alarmes que es produeixin en les instal·lacions sota la seva protecció, sempre que l’actuació en aquestes alarmes no correspongui a les Forces i Cossos de Seguretat.
 • Auxiliar a les Forces i Cossos de Seguretat en el compliment de les seves funcions, seguint en tot moment les seves instruccions i recomanacions en relació a la custòdia de béns i persones

Una persona que estigui a càrrec del control d’accés d’un esdeveniment, empresa, establiment, sala de festes, discoteca o espectacle és aquell encarregat de vetllar pel correcte funcionament del recinte com a tal, així com controlar l’entrada i sortida dels assistents i de les activitats que s’estiguin realitzant en aquest espai.

Funcions de el personal de control d’accés

La funció del controlador d’accés la hauríem de diferenciar en dues tasques diferents malgrat les seves similituds:

 1. Control d’accés a discoteques, festivals i llocs d’oci.
 • Control d’accés a llocs d’oci com el nom diu, és l’encarregat de controlar l’entrada i sortida dels assistents.
 • És l’encarregat sobretot de control de l’aforament.
 • És l’encarregat de controlar totes les portes i finestres de tot el local.
 1. Control d’accés a empreses o establiments.
 • El control d’accés a empreses, polígons, establiments etc., la tasca més important és la de donar entrada i sortida a les persones que hagin d’accedir a el lloc.
 • És el responsable de la supervisió del recinte. El control d’accés a empreses, polígons, establiments etc., la taverna més important és la de donar entrada i sortida a les persones que hagin d’accedir  al lloc.
 • És el responsable de la supervisió del recinte.

Diferències amb el Vigilant de Seguretat

 • El Controlador d’accessos té funcions diferents al personal de seguretat privada. Són més funcions auxiliars, d’informació, de comprovació d’instal·lacions, de control d’entrades i sortides de personal o públic, de visites i sobretot de control d’aforament.
 • El vigilant pot identificar, el controlador no.
 • El vigilant pot escorcollar, el controlador no.

On poden realitzar treballs els controladors d’accés?

 • Empreses
 • Comunitat de propietaris
 • Apartaments
 • Polígons tancats
 • Hotels
 • Locals
 • Botigues
 • Col·legis
 • Esdeveniments esportius
 • Espectacles públics
 • Discoteques
 • Locals d’oci