Per poder ser vigilant de seguretat i treballar en el sector de la seguretat privada, s’han de complir una sèrie de requisits que s’ajustin al perfil i al compliment de les lleis actuals en matèria de seguretat.

Requisits per ser vigilant de seguretat

Per gaudir de les garanties laborals i treballar com professional en l’àrea, és imprescindible realitzar la formació per obtenir el Certificat Professional de Vigilància i Seguretat Privada. Això possibilita l’obtenció de la Targeta d’Identificació Professional (TIP), un requisit indispensable per exercir funcions com Vigilant de Seguretat Privada.

La normativa estableix el compliment d’un conjunt de condicions obligatòries per obtenir el Certificat Professional de Vigilància i Seguretat Privada, encara que no per a realitzar el respectiu curs:

 • Posseir nacionalitat d’algun Estat de la Unió Europea
 • Ser major d’edat
 • Posseir Grau de l’Educació Secundària Obligatòria, tècnic o altre grau professional
 • Tenir les capacitats físiques i psíquiques adequades
 • Estar lliure d’antecedents penals per delictes dolosos
 • No haver estat separat de Cossos de Seguretat ni de les Forces Armades
 • No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l’àmbit de la intimitat personal i familiar, del  dret a l’honor o altres drets fonamentals.
 • No tenir una sanció durant els darrers dos anys (el que seria una infracció greu) o quatre anys (el que seria una infracció molt greu) en l’àrea de la seguretat privada.

En què consisteix la formació del Vigilant de Seguretat?

La formació consisteix en continguts teòrics i pràctics separats en cinc àrees realitzats en 186 hores on inclou:

 • Àrea de capacitats físiques
 • Àrea instrumental
 • Àrea tècnic professional
 • Àrea jurídica
 • Àrea soci professional.

En aquestes àrees podem trobar des de primers auxilis, defensa personal, entrenament físic, jurídica i pràctiques de tir, per a una completa formació professional.

Quin examen ha de realitzar el Vigilant de Seguretat per obtenir el seu TIP?

En l’examen que deu realitzar l’aspirant per obtenir la seva targeta d’identificació o TIP, (la qual li permetrà treballar en una empresa de seguretat i realitzar les seves funcions) es separa en 2 proves:

Proves d’aptitud física: per realitzar aquestes proves, l’aspirant haurà de comptar amb un certificat mèdic on s’acredita per un professional sanitari que compleix amb les condicions físiques i psíquiques necessàries per a realitzar-les. En les proves es mesuraran les seves capacitats de tren superior i inferior, així com la seva resistència i força.

Prova de coneixements: realitzarà un examen que compta de 100 preguntes tipus test durant un màxim de 50 minuts, on haurà de respondre almenys un 50% correctament per poder aprovar. En el cas de respondre de forma errònia, es restaran punts.