Quins són els estudis que es sol·liciten per a ser Vigilant de Seguretat?

Per poder ser vigilant de seguretat i treballar en el sector de la seguretat privada, s'han de complir una sèrie de requisits que s'ajustin al perfil i al compliment de les lleis actuals en matèria de seguretat. Requisits per ser vigilant…

¿Cuáles son los estudios que se solicitan para ser Vigilante de Seguridad?

Para poder ser vigilante de seguridad y trabajar en el sector de la seguridad privada, se deben de cumplir una serie de requisitos que se ajusten al perfil y al cumplimiento de las leyes actuales en materia de seguridad. Requisitos para ser…

La importància d'una bona desinfecció i neteja per evitar el COVID19

Davant de la pandèmia causada pel nou coronavirus, cal conèixer quina és la importància d'una bona desinfecció i neteja per evitar la Covid-19 que ha cobrat milions de vides al món. Neteja i desinfecció per evitar la Covid-19 Diverses…

La importancia de una buena desinfección y limpieza para evitar el COVID19

Frente a la pandemia causada por el nuevo coronavirus, resulta necesario conocer cuál es la importancia de una buena desinfección y limpieza para evitar la Covid-19 que ha cobrado millones de vidas en el mundo. Limpieza y desinfección para…

En què consisteixen els serveis auxiliars?

Cada dia són més demandats els denominats serveis auxiliars. El seu objectiu és proporcionar atenció especialitzada de professionals i experts posats a disposició d'altres empreses, de conjunts residencials o negocis davant d'imprevistos,…

¿En qué consisten los servicios auxiliares?

Cada día son más demandados los denominados servicios auxiliares. Su objetivo es proporcionar atención especializada de profesionales y expertos puestos a disposición de otras empresas, de conjuntos residenciales o negocios ante imprevistos,…

Funcions que ha de complir un Vigilant de Seguretat

Són moltes les funcions que ha de complir un vigilant de seguretat, encara que és important saber que estan definides a través del Reial decret 2364/1994, el qual va ser modificat l'any 2014 i apareixen publicades en el Boletín Oficial del…

Funciones que debe cumplir un Vigilante de Seguridad

Son muchas las funciones que debe cumplir un vigilante de seguridad, aunque es importante saber que están definidas a través del Real Decreto 2364/1994, el cual fue modificado en el año 2014 y aparecen publicadas en el "Boletín Oficial del…

Quina és la funció del personal de control d'accés?

La persona que està a càrrec del control d'accés d'un esdeveniment, empresa, establiment, sala de festes, discoteca o espectacle, és l'encarregat de vetllar pel correcte funcionament del recinte, així com controlar l'entrada i sortida dels…